Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO JESTESFAJNA.PL

I. Zakres Regulaminu, dane Sprzedawcy

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży książek papierowych oraz e-booków (dalej, jako Produkty) prowadzonej w ramach sklepu internetowego jestesfajna.pl (dalej, jako Sklep).
 2. Sprzedającym oraz właścicielem Sklepu jest Appstar Wojciech Piszora z siedzibą w Rokietnicy (62-090), ul. Mickiewicza 33, NIP: 7773159261, REGON: 380804480.
 3. Ze Sprzedawcą można skontaktować się za:

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną, wymagania techniczne 

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedający świadczy na rzecz Klientów następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  • usługę zapoznawania się z Produktami możliwymi do zakupu za pośrednictwem Sklepu,
  • usługę umożliwiającą składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu,
  • usługę umożliwiającą dokonanie za pośrednictwem uprawnionego podmiotu trzeciego płatności za Zamówienie.
 2. Usługi określone powyżej są nieodpłatne. Klient korzystający ze Sklepu zobowiązany jest jedynie do ponoszenia kosztów związanych z zakupem Produktów, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  • połączenie z internetem,
  • akceptacja tzw. plików cookie,
  • zaktualizowana przeglądarka internetowa akceptująca tzw. pliki cookie,
  • posiadanie aktualnego, aktywnego adresu e-mail.
 4. Sprzedający nie ponosi względem Klientów odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu ze względu na niespełnienie przez Klienta wymogów technicznych opisanych w ust. 2 powyżej z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu wyłącznie w celu nabywania Produktów. Zabrania się używania Sklepu w jakichkolwiek celach niezgodnych z prawem, w szczególności w celach przestępczych, poprzez umieszczanie w ramach Sklepu treści nawołujących do przemocy lub nienawiści na tle wyznaniowym, rasowym, orientacji seksualnej lub etnicznym lub nawołujących do przestępstw.

IV. Składanie Zamówień

 1. Klient Sklepu składa zamówienie za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu.
 2. W celu złożenia zamówienia, Klient dokonuje wyboru produktu (książka papierowa, e-book lub zestaw) oraz podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami: firmę, adres do doręczeń, adres e-mail, numer telefonu oraz numer NIP w celu wystawienia FV.
 3. Po wskazaniu danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, Klient zobowiązany jest uiścić należność za wybrany Produkt lub Produkty. Sprzedający udostępnia następującą metodę płatności: TPay. Zamówienie uznaje się za złożone z chwilą zapłaty przez Klienta pełnej należności za wybrany Produkt.

V. Realizacja zamówień

 1. Zamówienia realizowane są w dni robocze.
 2. Zamówienia na książki papierowe wysyłane jest w terminie 48h od momentu złożenia zamówienia.
 3. Zamówienia na e-book realizowane są w terminie 24h od momentu złożenia zamówienia.
 4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek opóźnień lub problemów w związku z doręczeniem Produktu w postaci książki papierowej, Klient powinien poinformować o tym Sprzedawcę niezwłoczne.

VI. Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności Produktu z Umową oraz w przypadkach wskazanych w Kodeksie Cywilnym, Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna być złożona na adres e-mail: kontakt@jestesfajna.pl. oraz zawierać następujące informacje:
  • Numer zamówienia, przekazywany Klientowi wraz z potwierdzeniem jego złożenia,
  • Opis stwierdzonej wady.
 3. W przypadku Klienta będącego konsumentem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedający udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji. Nieudzielenie odpowiedzi w tym terminie poczytuje się za uwzględnienie reklamacji.
 4. W przypadku, gdy reklamacja składana jest przez innego Klienta, niż wskazanego w ust. 3 powyżej, Sprzedający udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji wskazując swoją decyzję oraz jej uzasadnienie.
 5. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedający zobowiązany będzie do zwrotu Klientowi określonej kwoty środków pieniężnych, zwrot dokonany zostanie w ten sam sposób i na ten sam rachunek bankowy, w jaki Klient zrealizował płatność, chyba, że Klient wyraźnie zastrzeże odmiennie.

VII. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. W terminie 14 dni od dnia doręczenia Produktu w postaci książki papierowej Klientowi działającemu przy realizacji Zamówienia jako Konsument lub jako osoba fizyczna składająca Zamówienie bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od danego Zamówienia. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia do Sprzedającego przed upływem 14-dniowego terminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Zamówienia dostępny jest pod linkiem: jestesfajna.pl/zwrot
 2. W terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Zamówienia Klient odstępujący od Umowy powinien odesłać całość przedmiotów Zamówienia, od których odstąpił od Umowy na adres Magazynu IMKER tj. Batalionów Chłopskich 3D, 22-470 Zwierzyniec. Klient ponosi koszty odesłania przedmiotu Zamówienia na adres Sprzedającego. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu 2 wystarczające jest nadanie przesyłki przed upływem terminu.
 3. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwraca Klientowi, który odstąpił od Umowy zgodnie z postanowieniami ustępów poprzednich całość kosztów poniesionych przez Klienta w związku z zakupem Produktów, co do których złożone zostało oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, w tym koszty dostawy. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedający zwraca środki w ten sam sposób, w jaki Klient uiścił płatność, tj. na numer rachunku bankowego użyty przez Klienta do zrealizowania płatności, chyba że Klient wyraźnie zastrzeże odmiennie.
 4. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient może wysłać potwierdzenie odesłania na adres e-mail Sprzedającego wskazany w Regulaminie.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. W odniesieniu do Produktu w postaci e-booka prawo do odstąpienia nie przysługuje, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta.

VIII. Rozwiązywanie sporów

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Informacja o pozasądowych metodach rozwiązywania sporów znajduje się na stronie UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

IX. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Sprzedający jest Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Sprzedający, adres e-mail do kontaktu: kontakt@jestesfajna.pl, nr telefonu do kontaktu: 660 255 918.  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności.